Thank you for visiting the Dyfodol Powys Futures website / Diolch am ymweld â gwefan Dyfodol Powys

Dyfodol Powys Futures

latest news

Dyfodol Powys Futures

To enhance the development and education of children and young people in the County of Powys by providing services to meet their needs, in particular, by providing facilities for their daily care, recreation and development, as well as by providing training, guidance and information for them, their families and for those working with them.
OUR AIMS ARE TO:
Provide high quality services that lead to improved outcomes for children, young people and families in Powys;
Work closely and in partnership with other voluntary and statutory agencies to ensure maximum use of resources in meeting needs and in forming strategy; Create and make Dyfodol Powys Futures an effective organisation to deliver services for children, young people and families in Powys.
latest events

Dyfodol Powys Futures

Gwella datblygiad ac addysg plant a phobl ifanc ym Mhowys trwy ddarparu gwasanaethau i ddiwallu eu hanghenion, yn enwedig, trwy ddarparu cyfleusterau iddynt dderbyn gofal, hamdden a datblygiad yn ddyddiol, a hefyd drwy ddarparu hyfforddiant, arweiniad a gwybodaeth iddyn nhw, eu teuluoedd a’r sawl sy’n gweithio gyda nhw.
EIN NODAU YW:
• Darparu gwasanaethau uchel eu safon sy’n arwain at ganlyniadau gwell i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys; • Gweithio’n agos ac mewn partneriaeth gydag asiantaethau gwirfoddol a statudol eraill i sicrhau’r defnydd gorau posib o adnoddau i ddiwallu anghenion ac i lunio strategaeth; • Creu a sicrhau fod Dyfodol Powys yn fudiad effeithiol er mwyn cyflenwi gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys.
resources

Tweet Tweet!